header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Energie »  Studie a postupy

Studie a postupy

pro obnovitelné zdroje energie

řadit podle:   název   autor   datum publikace

název:
A plausible energy yield from palm oil mill effluent
anotace:
Using biogas generated from palm oil mill effluent for producing electricity has proved as a ecological alternative to naphtha and fossil fuels. In the first part of the article, the process of making oil from fresh fruit bunches is briefly described together with amounts of waste gained. After that, different types of treatment of palm oil mill effluent (POME) as one of results of the process are examined resulting in suggestion of anaerobic digestion under thermophilic conditions as the best way to treat POME. Finally, attention is also paid to the emission reduction when using anaerobic digestion in close tanks. The aim of the article is to stress the overwhelming energy potential of POME that can bring high increase in electrification ratio and recognizable decrease of air pollution on the island of Sumatra.
název:
Biopaliva - udržitelně a na lokální úrovni
anotace:
Již několik let se vedou intenzivní diskuze o energetické a ekologické únosnosti biopaliv, o tom, zda jejich energetická bilance je negativní, a zda je vůbec z ekologického hlediska udržitelné pěstovat rostliny na výrobu biopaliv. Biopaliva však jsou a zůstanou neodmyslitelnou součástí budoucího obnovitelného energetického hospodářství. Je ovšem naprostou nutností, aby nebyla pěstována na úkor původního biotopu, a aby při jejich pěstování byly dodržovány ekologické a sociální standardy. Pouze tak se mohou stát zdrojem příjmů vesnických obyvatel.
název:
Bioplyn
anotace:
Bioplyn je směs plynů s obsahem cca 45- 60 % metanu (CH4), kolem 0,1- 0,5 % sulfanu (H2S) a zbytek, cca 40-55 %, oxidu uhličitého (CO2). Bioplyn vzniká kvašením za zvýšené teploty. Je možno ho vyrobit z jakéhokoliv měkkého a nedřevnatého organického substrátu i z bioodpadů.
název:
Cogeneration source of energy for insular territories
anotace:
Examples of using microturbine with biogas fuel. Microturbines using biogas. Applying microturbines at biogas facilities. Feasibility of biomass in Indonesia. Future work.
název:
Elektrifikace a vzdělání
anotace:
Elektrifikace je základní charakteristikou rozvoje a jedním z významných kroků k zajištění Rozvojových cílů tisíciletí. Na základě dat z různých, především rozvojových zemí je ve studii dokumentován vliv elektrifikace na alfabetizaci společnosti a je doplněn stručnými příklady o vlivu elektrifikace na proces vzdělávání a propojení výuky a obnovitelných zdrojů.
název:
Elektrifikace odlehlých oblastí Zambie Masuku & Naluyanda
anotace:
Prezentace ze semináře "Využití udržitelných technologií v praxi zahraniční rozvojové spolupráce", konaného 22.6.2009 v Praze.
název:
Energetika rozvojových zemí tváří v tvář nadcházejícím změnám
anotace:
Při tvorbě plánů pro rozvojovou energetiku musíme mít na mysli, že většina území rozvojových zemí má lepší podmínky pro některé typy obnovitelných zdrojů než jaké jsou na příklad v Evropě. K pozitivům geografickým přistupují navíc ještě problémy a odlišnosti sociohospodářské - především jiná infrastruktura, nízká hustota osídlení a postupující deforestace, jejíž příčina tkví ve stále se zvyšující spotřebě palivového dřeva na vaření. To všechno jsou problémy, kterým lze předcházet právě obnovitelnými zdroji.
název:
Energie pro všechny do roku 2030
anotace:
Separát publikace Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby. Obsahuje: Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby, Energie pro všechny, Obnovitelné energie v rozvojovém světě, Lesk a bída elektrifikace v Masuku.
název:
Fotovoltaické systémy v rozvojových zemích - postřehy z praxe
anotace:
Text uvádí ukázky praktických realizací fotovoltaických systémů v rozvojových zemích. Obsahuje informace o realizaci FV elektrárny pro zemědělské učiliště v Angole, o čerpání vody solárním čerpadlem z téže země a informace o připravovaném projektu fotovoltaické elektrárny v Senegalu.
název:
Fotovoltaika
anotace:
Fotovoltaické panely převádějí zářivou energii slunce na stejnosměrný elektrický proud. Výkon fotovoltaických aplikací se pohybuje v rozmezí 0,01 W v hodinkách až po veliké 100 MW elektrárny - tedy v rozmezí 10ti řádů. Existují dva základní způsoby užití fotovoltaiky v praxi. Za prvé jako připojenou k síti (on grid) nebo k síti nepřipojenou (off grid), vytvářející oddělený decentralizovaný systém energetického zásobování "stand alone". Pro menší aplikace, zajištění lokálních zdrojů elektřiny a pro rozvojové země má smysl především uspořádání "off grid" - tedy ostrovní zásobování elektrickou energií.
název:
Malé větrné elektrárny a hybridní varianty
anotace:
Malé větrné elektrárny mají široké použití především všude tam, kde není rozvodná síť, jako jsou malá společenství, odloučené farmy apod. Pro zajištění větší stability dodávek je vhodné rozšířit systém např. o fotovoltaické panely; tím vzniká tzv. hybridní zdroj energie, který má další výhody.
název:
Malé větrné elektrárny v ostrovním provozu
anotace:
Ostrovním provozem malých větrných elektráren rozumíme využití energie (v našem případě přeměny energie větrné na energii eklektickou) pro přímou spotřebu uživatelem ve vlastní síti. V textu jsou popsány 3 varianty: elektrická energie je akumulována do akumulátorů a následně využívána, elektrická energie se akumuluje jinak než do baterií, spojení se solárními fotovoltaickými články.
název:
Model řízení malého podniku pro správu mikro-hydroenergetických projektů v Peru
anotace:
Hlavním cílem modelu je účinné řízení malých samostatných energetických projektů, kde jsou pod tímto termínem míněny veškeré fyzické prvky a složky vztahující se k výrobě a distribuci elektřiny: energetické zdroje a infrastruktura (stavební objekty, zařízení, přenosová a distribuční vedení, přípojky do domácností). Pod pojmem řízení se rozumí veškeré činnosti týkající se udržitelného provozování, udržování, spravování a poskytování služeb v oblasti elektřiny v malém měřítku.
název:
Obnova baterií pomocí EDTA
anotace:
V průběhu doby řádného provozu, ale především tehdy, když baterie zůstává dlouhodobě vybitá nebo je špatně nabíjena, dochází k tzv. sulfataci elektrod - tvorbě síranu olovnatého. Existují dvě možnosti jak ji odstranit: metoda elektrochemická a chemické čištění pomocí EDTA (kyselina etylendiaminotetraoctová). Právě tento postup je zde podrobně popsán.
název:
Obnovitelné energie v rozvojovém světě
anotace:
Z hlediska přístupu k energii je základním specifikem většiny rozvojových zemí charakter osídlení. Řídké osídlení většiny zemí subsaharské Afriky dosahuje i dvacetiny průměrné hustoty osídlení světa a tento fakt je významným činitelem energetické koncepce. V řídce osídlených zemích jsou značně omezené možnosti budování energetické infrastruktury, tak jak ji známe z průmyslových zemí. Vysoké náklady na stavbu a údržbu rozsáhlých elektrických sítí, spolu s vysokými přenosovými ztrátami předurčují většinu řídce obydlených oblastí rozvojových zemí k decentrálnímu řešení formou lokálních sítí či energeticky nezávislých budov pro obytné i další účely. Text se věnuje následujícím zdrojům energie: fotovoltaika, solární termie, geotermie, větrná energie, hydropotenciál, biomasa.
název:
Pyrolýza
anotace:
Pyrolýza je termický rozklad organických materiálů bez přístupu kyslíku. Její podstatou je ohřev materiálu nad mez termické stability organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. V minulosti byl pohled na možnosti materiálového a energetického využití pyrolýzních produktů dost skeptický, v posledních letech se podstatně mění. Příkladem může být velký rozvoj technologií zpracovávajících převážně odpadní biomasu v USA. Rozvíjí se mimo jiné zpracování odpadního dřeva a dalších substrátů dříve skládkovaných, čímž se rozšiřuje rozsah užitých zdrojů.
název:
Selection of optimal anaerobic digestion technology for family sized farm use - case study of southwest Madagascar
anotace:
The aim of this work was to evaluate local conditions in Madagascar and their effects on anaerobic digestion process in order to select a suitable technology and design for small-farm biogas production. Climatic conditions, input feedstock properties as well as limitations and possibilities of commonly used designs for anaerobic digestion (AD) are discussed. Mesophile conditions in digester, co-digestion of zebu dung with weed plants and agriculture residues and production of 1m3 of biogas per day were found as optimal regarding local specifi cations. Common technologies used in developing countries are considered as inapplicable because of their need of large amount of water for wet type of AD. Dry batch technology is recommended as suitable for the area in southwest Madagascar.
název:
Sluneční škola o.s. Surya v Indii
anotace:
Prezentace ze semináře "Využití udržitelných technologií v praxi zahraniční rozvojové spolupráce", konaného 22.6.2009 v Praze.
název:
Solární vařiče
autor:
Iva Šmejkalová
anotace:
Solární vařiče jsou nepřímým, ale velmi efektivním nástrojem v boji proti půdní erozi. Solární vařiče představují nejjednodušší způsob, jak tepelně zpracovávat potraviny, aniž by se spotřebovávalo jakékoli palivo. V současné době se používají 3 základní typy vařičů. Konstrukčně nejjednodušší, ale také nejméně efektivní, jsou vařiče panelové. O něco komplikovanější jsou vařiče krabicové, kdy se nádoba s jídlem vkládá dovnitř. Tyto vařiče jsou lépe izolované od vnějších podmínek a lépe se hodí třeba do oblastí s nižší teplotou nebo větším větrem. Nejsložitější, ale zároveň nejvýkonnější, jsou vařiče parabolické.
název:
Strategie udržitelného hospodaření s půdou a palivovým dřívím v rozvojových zemích
autor:
Mgr. Vojtěch Klusák, Ph.D., Tomáš Miléř, Martina Petrů
anotace:
Nejrozšířenějším způsobem úpravy jídla v rozvojových zemích je stále vaření na otevřeném ohni, většinou na třech kamenech, nebo například na jednoduché trojnožce. Nevýhodou primitivního spalování je nízká efektivita a zamoření prostoru vaření zplodinami. Zavedení efektivnější technologie umožňuje nižší spotřebu paliva a snížení množství škodlivých zplodin. Vedle vyšší efektivity je také možné spalovat biomasu méně kvalitní než dřevo. Toto může vést ke snížení tlaku na odlesňování. Omezení zplodin v místnosti snižuje riziko nemocí zrakového a dýchacího ústrojí, kterými jsou v rozvojových zemích zasaženy především ženy a děti.
název:
Studie zajištění obnovitelných zdrojů energie - lokální energetická firma, Guinea
anotace:
Zkrácená verze studie k projektu výstavby fotovoltaické elektrárny v kombinaci s bioplynovou stanicí, větrnou elektrárnou a přečerpávací elektrárnou. Přidaná hodnota je postavena na synergickém efektu při výrobě a spotřebě elektrické energie na místě.