header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  O nás »  Cíle organizace

Cíle organizace

Hledání nových postupů k zajištění důstojného života obyvatel rozvojových zemí v rámci mezinárodní spolupráce na rozvoji a boji proti chudobě míří k podpoře využívání lokálních zdrojů. Tendence v zahraniční rozvojové pomoci směřují od globálních distribucí energie, surovin a materiálů k podpoře soběstačnosti lokálních komunit, která však musí být dlouhodobě udržitelná. Právě faktor udržitelnosti, ať už jde o udržitelnost ekonomickou, sociální či kulturní, by měl být mottem rozvojových projektů, protože předpokládá dopady pro nejchudší cílové skupiny do budoucna, což zpětně ovlivní ostatní skupiny a země včetně naší. K tomuto směřování a jeho pozitivním dopadům může výrazně přispět i aplikace udržitelných technologií a postupů v projektech české ZRS ovlivňujících cílové oblasti a země, do nichž česká rozvojová pomoc směřuje.

Přijetí a postupné „zdomácnění“ udržitelných technologií a postupů představuje koncepční posun jak pro samotné realizátory projektů, tak především pro příjemce jejich pomoci. Efektivní začlenění udržitelných technologií a postupů do projektů ZRS je z pohledu možností rozvojového neziskového sektoru v současné době především otázkou zahájení a rozšiřování snadného a propagovaného přístupu k praktickým informacím, kontaktům, kasuistikám a materiálům orientovaným na řešení, umocněných souběžným sledem podpůrných nástrojů, jakými jsou elektronické/tištěné manuály či individuální konzultace aj. To vše relevantně k mezinárodnímu vývoji problematiky koncepcí udržitelných zdrojů v ZRS prostřednictvím komunikace se zahraničními experty a mezinárodního setkání.

Hlavním cílem je tedy učinit udržitelné technologie a postupy v širší míře součástí projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) na základě budování kapacit pro šíření povědomí o této problematice. Neméně důležitým krokem je přitom propojování státních, nevládních a privátních aktérů na tomto poli.