header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Voda »  Studie a postupy

Studie a postupy

pro využití a ochranu vodních zdrojů

řadit podle:   název   autor   datum publikace

název:
Alternativní metody čištění pitné vody
anotace:
Čištění vody výluhem ze semen moringy a pomocí sluneční sterilizace.
název:
Čerpání vody pomocí solárního čerpadla
anotace:
Solární čerpadla umožňují čerpání vody v oblastech, kde není možné připojení k elektrické rozvodné síti. Jsou rovněž alternativou k využívání benzínových čerpadel, kterým mohou konkurovat svou bezúdržbovostí, tichým chodem, delší životností a díky využívání obnovitelné energie také šetrností k životnímu prostředí.
název:
Optimalizace zásobování vodou a zpětného využití přečištěných odpadních vod za využití inovativních technologií
anotace:
Studie je členěna na část obecnou, která se věnuje popisu technologií a dále na část, která se zabývá popisem již realizovaných projektů v konkrétních podmínkách rozvojových zemí (Uzbekistán a Gruzie). Obsah: Mobilní experimentální stanice MES * Optimalizace cyklu využívání vodních zdrojů * Alternativní metody hygienizace vody za použití koloidního stříbra * Uzbekistán - zlepšení kvality pitné a závlahové * Gruzie - optimalizace vodního hospodářství pro nemocnici v Senaki
název:
Problematika sanitace a vznikajících odpadů
anotace:
Jedním ze základních problémů komunit v rozvojových zemích je chybějící hygienické zázemí. Jeho úroveň pokulhává za rostoucím počtem obyvatel a to jak na venkově, tak zejména v rychle rozšiřujících se chudinských čtvrtích městských aglomerací. Tento příspěvek prezentuje základní možnosti zajištění vyhovujícího hygienického zázemí (venkovské oblasti, chudinské čtvrti), okrajově se zabývá i jednoduchými možnostmi čištění odpadních vod.
název:
Příklady jednoduché úpravy pitné vody
anotace:
V některých případech je nutné jímanou vodu upravovat v některém z ukazatelů, který nesplňuje doporučené limity, snižuje kvalitu vody a dlouhodobé využívání vody v surovém stavu by mohlo vést k ohrožení zdraví obyvatel. V příspěvku jsou uvedeny některé z nejčastějších způsobů úpravy vody (resp. jednotlivé stupně) a využití jednoduché technologie úpravy vody je demonstrováno na konkrétním příkladu rozvojového projektu v Keni.
název:
Svépomocná výstavba mělkých studní
anotace:
Svépomocná výstavba mělkých studní je vhodná v případech, kdy je reálné využít mělký oběh podzemních vod, a v nesoudržných sedimentech (písky). V příhodných podmínkách je vhodné nahradit mělkými studnami nevyhovující odběry vody přímo z povrchových toků nebo vodních nádrží. Takto odebíraná voda má zpravidla lepší a stabilnější kvalitu.
název:
Trkač - mechanické vodní čerpadlo
anotace:
Trkač je mechanické vodní čerpadlo, které čerpá vodu bez vnějšího zdroje energie. Energii, kterou potřebuje pro svůj provoz, si sám odebírá od vody, která jím protéká. Malé množství vody je z protékaného množství odděleno a vytláčeno nahoru. Jedná se o poslední a již opomíjený vynález jednoho z bratrů Mongolfierů (vynálezců balónového létání), jeho uplatnění a zvláště pak v rozvojových zemích má i dnes velký potenciál a řešilo by mnohé situace, kdy je potřeba dostat vodu na kopec.
název:
Využití srážkových vod
anotace:
Srážky znamenají nezanedbatelný zdroj vody, který může výrazně přispět k řešení problematiky zásobování rurálních oblastí vodou. Využívání srážkových vod sice nemůže ve většině oblastí vyřešit zásobování vodou, může však být doplňkovým zdrojem vody, zejména užitkové a při vhodné konstrukci záchytu a akumulace vody může výrazně omezit negativní vlivy srážek např. na půdní erozi.
název:
Zásady přípravy a realizace projektů zaměřených na zásobování vodou
anotace:
Projekty, které řeší zásobování komunit vodou, vyžadují velmi individuální přístup. Jednotlivé projekty se liší nejen zadáním, ale zejména způsobem řešení, které je dáno specifickými podmínkami té které lokality a finančními a technickými možnostmi řešitele. Cílem příspěvku není podat vyčerpávající návod jak řešit veškeré situace, které mohou nastat, ale poskytnout alespoň základní představu o hlavních zásadách přípravy vodohospodářských projektů a nastínit možná řešení pro různé situace.
název:
Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou
anotace:
Prezentace ze semináře "Využití udržitelných technologií v praxi zahraniční rozvojové spolupráce", konaného 22.6.2009 v Praze.