header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Lokální cykly »  Studie a postupy

Studie a postupy

pro management lokálních cyklů

řadit podle:   název   autor   datum publikace

název:
Bezdomovci v USA
anotace:
Studie se zabývá vývojem bezdomovectví v USA, politikami které ho ovlivňovali a justičními, politickými i občanskými aktivitami, které ho měli řešit. Práce také reflektuje problém, zde je bezdomovectví pouze projevem ekonomické recese, nebo je problémem samotného společenského systému.
název:
Dialog, participace a řešení konfliktů
anotace:
Na semináři pořádaném Glopolis se diskutovalo o roli dialogu. Jeden z úvodních textů byl Participativní dialog v kontextu různých kultur od Tomáše Tožičky.
název:
Dialog, participace a řešení konfliktů
autor:
Ondřej Štěch
anotace:
Na semináři pořádaném Glopolis se diskutovalo o roli dialogu. Jeden z úvodních textů byl Dialog jako forma mediace konfliktů od Ondřeje Štěcha.
název:
Ekonomika zdola
anotace:
Během několika posledních let se stále jasněji ukazuje, že pokus o makroekonomická řešené problémů méně rozvinutých států selhal. Nejjasněji je to vidět na Zelené revoluci, jejíž negativa vysoce převyšují nad pozitivy. To samé ale platí u velkých průmyslových investičních celků či elektráren. Většinou přinesly chudým více problémů, než měly řešit a mnohem více, než skutečně vyřešily. Tento neúspěch vypadá jako záhada, ale přitom existuje poměrně jednoduchá odpověď, která odkrývá většinu problémů.
název:
Jak měřit peněžní toky v lokální ekonomice? Představení lokálního multiplikátoru
anotace:
Lokální multiplikátor, vyvinutý před několika lety v londýnské New Economics Foundation (NEF), pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky (obce, regionu), tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky "otáčejí" a kolik jich utíká nenávratně pryč.
název:
Jak předcházet nedorozumění v interkulturní komunikaci
autor:
Mgr. Saša Uhlová
anotace:
Základním předpokladem pro úspěšné jednání s lidmi jiných zvyklostí je pochopení odlišné "gramatiky" chování a hodnotových systémů. Abychom odlišným systémům mohli rozumět, je potřeba se nejprve zamyslet nad tím, podle jakých nepsaných pravidel žijeme my sami.
název:
Podpora lokální ekonomiky - historie, východiska, praxe
anotace:
Lokální ekonomika a nové finanční a bankovní systémy jsou zásadní postupy na cestě z krize. Potvrzují to léta praxe a funkčních příkladů. Jean Frederic Oberlin, Silvio Gesell, komplementární měny, Wirtschafring, švédský JAK, výměnné systémy LETS a další.
název:
Případová studie: Model řízení malého podniku pro řízení mikro-hydroenergetických projektů v Peru
anotace:
Tento model řízení byl navržen a realizován společností Practical Action v Peru a byl převzat i v jiných částech Latinské Ameriky, v některých případech s malými úpravami, aby byl přizpůsoben místním sociálním a kulturním podmínkám. Jeho návrh vyplývá z výsledku studie ESMAP (World Bank)/Practical Action z let 1996 a 1998 o produkci malých energetických off-grid (vyrábějících elektřinu mimo síť) projektů v Peru po jejich uvedení do provozu. Model zohledňuje otázky a problémy na úrovni místních vesnic, které mají vliv na udržitelnost.
název:
Příprava a plánování v projektovém cyklu
anotace:
Ukážeme si softwarové nástroje, které nás mohou provést celým projektovým cyklem (vyjma evaluace). Budeme se zabývat především dvěma základními - Mindmapovým FreeMind a programem na tvorbu časových harmonogramů tzv. Gantt diagramů a kontrolu plnění úkolů GanttProject. Software na vytváření Síťových diagramů v technice PERT je pro náročnější uživatele i když se dnes již jedná o standardní techniku při řízení složitějších projektů. Nakonec se jen stručně seznámíme s vypracováním WBS tabulky rozboru projektu, který by měl být při samotném psaní projektu prvním krokem.
název:
Stavební hmoty v rozvojové spolupráci z hlediska udržitelnosti
anotace:
Proč by měly stavební materiály zajímat rozvojové spolupracovníky? * Současný stav stavebnictví v Africe * Materiály vhodné pro udržitelné stavebnictví* Hlína * Slaměné stavby * Vápno * Nové technologie
název:
Úvod do participativního rozpočtu
anotace:
Participativní rozpočet (PB, Participatory Budgeting) je jedním z účinných správních nástrojů, jak přiblížit rozhodování ve smyslu subsidiarity co nejblíže lidem, kterých se takováto rozhodnutí nejvíce dotýkají. Participativní rozpočet ve většině svých podob dává občanům možnost ovlivňovat zásadním způsobem toky financí v obcích, regionech a někdy i v jednotlivých státech.
název:
Vápno místo energeticky náročného cementu
autor:
anotace:
V mnoha rozvojových zemích se vedle tradičních hliněných nebo dřevěných staveb využívá v současné době především cement, místo aby se používalo vápno. Spotřeba cementu představuje v těchto zemích jeden ze zásadních faktorů vysoké spotřeby energie. Přitom je zřejmé, že cementu se nadužívá a používá se i tam, kde by ho mohl nahradit levnější a energeticky i surovinově mnohem výhodnější vápenný hydrát.
název:
Voices of the marginalized
anotace:
Hlasy marginalizovaných: Jaký mají politiky EU dopad na nejchudší. Zpráva GCAP shrnuje reflexi zkušeností z implementace Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) a role Evropské unie v rozvojové spolupráci ze čtyř zemí na třech kontinentech. Zástupci z Bangladéše, Demokratické republiky Kongo, Nikaragui a Zambie se podělili o své analýzy a výstupy diskusí s lidmi ze zúčastněných komunit. Je zjevné, že řada problémů a výzev zůstává, zejména pokud jde o inkluzi těch nejvíce marginalizovaných a sociálně vyloučených jednotlivců a skupin.
název:
Výměnný kruh (LETS)
anotace:
Myšlenka systematického výměnného obchodu není nová. Už během 30. a 40. let vznikaly lokální výměnné systémy v městských čtvrtích v Evropě a v USA. Dalšímu vývoji zabránila válka. Nově se myšlenka objevila ve Vancouveru v Kanadě. Tam byl v r. 1983 založen první LETS - systém (Local Exchange Trading System). Byl to impuls, který nastartoval obrovskou vlnu celosvětového zakládání výměnných kruhů, v jejichž rámci si lidé v určité malé lokalitě vzájemně vyměňují práci a zboží bez peněz. Nejvíce jsou tyto systémy rozšířeny v Holandsku, na Novém Zélandě, v Anglii, Německu, Švýcarsku, USA, Kanadě a Austrálii. Můžeme je ale také najít v méně rozvinutých zemích - Thajsku, Indonésii, Ekvádoru, Hondurasu či Papui Nové Guineji.