header

Zahraniční partneři

Stockholm Environment Institute
Polytechnic University of Catalunya

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  E-katalog » Voda »  Individuální zásobování

Individuální zásobování jednotlivých domácností

V porovnání s projekty řešící hromadné záasobování se jedná o projekty výrazně menšího rozsahu, které je možno mnohdy realizovat svépomocně za přispění komunity. Zásady realizace jsou však víceméně shodné jak pro projekty individuálního, tak hromadného zásobování.

Sběr dat a analýza

  • detailní analýza stávající situace (rekognoskace, mapování, analýzy) - viz body 1 a 2 předchozí úrovně, případné další upřesnění a rozpracování do hloubky

Zásady realizace

Vždy nutno ověřit vydatnost a kvalitu vody, nejlépe v opakovaných cyklech z důvodu možných výrazných výkyvů v průběhu hydrologického roku. Kvalitu vody nutno hodnotit s ohledem na její využívání. V případě využití jako vody pitné je nutno řídit se místně platnou legislativou, případně WHO guidelines water quality. Velmi důležité je vytipovat případné rizikové ukazatele a tyto sledovat! V případě závažného překročení některého z limitů je nutno navrhnout způsob úpravy či pokusit se řešit zásobování obyvatelstva pitnou vodou jiným způsobem. Nutno mít na paměti, že dlouhodobé používání závadné vody může vést k zásadnímu poškození lidského zdraví.

Nutno prověřit i podmínky ochrany jímané vody ! V případě větších projektů zaměřených na zásobování vodou (včetně budování hlubších vrtů) je naprosto nezbytné řízení projektu kvalifikovaným odborníkem hydrogeologem - vodohospodářem. Stavebně náročné celky (retenční nádrže, akumulace na toku apod....) vyžadují kvalifikační předpoklady v oboru vodní stavby.

V případě úpraven vody je nutno volit co nejjednodušší technologie, u složitějších technologií je předpoklad vyškolení kvalifikované obsluhy, což může být v podmínkách rozvojových zemí a odlehlých komunit  zásadní problém.