header

Zahraniční partneři

Stockholm Environment Institute
Polytechnic University of Catalunya

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  E-katalog » Voda »  Voda pro závlahu

Voda pro závlahu

Sběr dat a analýza

 • detailní analýza stávající situace (rekognoskace, mapování, analýzy)
 • ověřit
  • úhrny srážek a jejich distribuci během roku
  • požadované množství závlahové vody s ohledem na pěstované plodiny
  • kvalitu vody, která se předpokládá k využití
  • vodní bilanci povrchových, případně podzemních vod
  • možné střety zájmů
  • analýza rizik ohrožení ekosystémů odběrem vody pro závlahy (větší odběry)

Rizika a předpoklady

 • možnost významného negativního zásahu do vodní bilance oblasti
 • možnost zasolování půd při nevhodném chemickém složení závlahové vody

 Zásady realizace

 • nutno ověřit úhrny a distribuci srážek během roku, průtoky v toku, požadavek na množství vody a její spotřebu během vegetačního období
 • odběry je nutno navrhnout tak, aby nebyla závažně narušena vodní bilance oblasti a nedocházelo ke střetům zájmů
 • v některých oblastech může hrozit zasolování půdy při využívání vody nevhodné kvality
 • v případě využití přečištěných odpadních vod k závlahám je nutno řešit situaci individuálně s ohledem na úroveň zbytkového znečištění a zohlednit při tom i plodiny, které budou vodou zavlažovány